تفکیک اراضی یعنی تقسیم زمین مشاعی بصورت توافقی بین مالکین. در صورتیکه توافق وجود نداشته باشد و از طریق مراجع قضائی تقسیم صورت پذیرد، دیگر بجای واژه تفکیک از واژه افراز استفاده می شود. برای تفکیک اراضی، ابتدا مالک یا مالکین باید نسبت به نحوه تفکیک، تعداد قطعات، گذرها و … توافق داشته باشند.

بهتر است ابتدای امر ضمن مراجعه به کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی و نقشه برداری، نسبت به انجام نقشه برداری کل ملک اقدام نمود. تا در صورتیکه مغایرتی با مجاورین یا اسناد و مدارک ثبتی وجود دارد، محرز شود. در ادامه طرح تفکیکی بر روی کاغذ ترسیم و در اختیار مالکین قرار گیرد.

در صورتیکه نیاز به تغییر داشته باشد، تا نهائی شدن نقشه ادامه یافته و پس از آن می توان اقدام به میخکوبی نمود. این موضوع را مدنظر داشته باشید که برای تفکیک اراضی داخل بافت باید از شهرداری و برای اراضی خارج از محدوده شهری از سازمان جهاد کشاورزی مجوز لازم را دریافت نمائید. از قدیم در بین کشاورزان مرسوم بوده که زمین های مشاعی را بصورت مفروزی و با توافق متصرف می شدند. درست است که در اینحالت برای متصرفین قطعات، سند مفروزی صادر نمی شود، لیکن تصرف بصورت مفروزی می باشد.