مسقف کردن نورگیر

مسقف کردن نورگیر، از مصادیق الحاقِ مشاعات به بخش اختصاصیِ آپارتمان محسوب می‌شود و ممنوع است.
حکم مسقف کردنِ نورگیر توسط یکی از مالکین

رای بدوی

در خصوص دعوی آقای ب.ب. به‌طرفیت آقایان 1-ص.ک. 2- ع.ک. به خواسته رفع مزاحمت از مشاعات و قلع‌وقمع بنای احداثی و اعاده به وضع سابق با احتساب خسارات دادرسی، بدین توضیح که خواهان مالک پلاک ثبتی …/… اصلی واقع در بلوار … در یک مجموعه 15 واحدی بوده و خواندگان در طبقه همکف ساکن می‌باشند و پدر و پسر هستند و سقف پاسیوی منزل مسکونی خود را پوشانده و به‌موجب نظریه کارشناسی تأمین دلیل انجام‌شده این امر باعث شده که به لحاظ عدم نظافت سقف آن موجب بدی منظره آن و مشرف‌به آشپزخانه ایشان می‌باشد و خواندگان باوجود ابلاغ در شعبه حاضر نشده‌اند و بعد از جلسه دادرسی آقای ع.ک. لایحه‌ای ارسال که ضم پرونده شده است و اعلام داشته که خواهان چرا موقع احداث اعتراض ننموده است و ملک در تصرف مستأجر می‌باشد

دادگاه نظر به‌مراتب فوق توجهاً به‌اینکه پاسیو جزء مشاعات ساختمان می‌باشد و هیچ‌کس حق استفاده اختصاصی از مشاعات ساختمان را ندارد مستنداً به مواد 2 و9 قانون تملک آپارتمانها و مواد 4 و3 آییننامه اجرایی آن و160 و167 و175 و519 و198 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص و حکم به رفع مزاحمت از فضای نورگیر ساختمان مورد ترافع و اعاده به وضع سابق با برداشتن سقف آن با احتساب خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول غیابی و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و نسبت به خوانده دیگر آقای ع.ک. حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رای دادگاه تجدید نظر در مورد مسقف کردن نورگیر

تجدیدنظر خواهی آقای ع.ک. به‌طرفیت آقای ب.خ. به دادنامه شماره ….. شعبه ….. دادگاه عمومی حقوقی تهران دایر بر رفع مزاحمت از فضایی نورگیر ساختمان و اعاده به وضع سابق و برداشتن سقف و پرداخت خسارت دادرسی، وارد نیست. مسقف نمودن نورگیر از مصادیق الحاق مشاعات به بخش اختصاصی آپارتمان محسوب و با توجه به فراهم شدن موجبات مزاحمت برای واحد آپارتمانی تجدیدنظر خوانده موجبی برای نقض و تخدیش دادنامه مذکور در این مرحله وجود ندارد و تجدیدنظر خواهی باهیچ‌یک از شقوق ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی انطباق ندارد. دادگاه به استناد ماده 358 آن قانون تجدیدنظرخواهی را ردّ و دادنامه موصوف را در حق تجدیدنظر خواه تأیید می‌نماید این رأی قطعی است .

دانلود فایل PDF مسقف کردن نورگیر توسط یکی از مالکین

همچنین میتوانید برای آشنایی دیگر با وظایف کارشناس رسمی دادگستری در سایت گروه کارشناسان مفروز به مقاله‌ی کارشناس رسمی دادگستری مراجعه فرمایید.

مشاهده سایر نظریه های مشورتی

5/5 - (1 امتیاز)