وقتی که یک قطعه زمین به قطعات عدیده‏ای تفکیک می‏شود و قطعات تفکیکی به اشخاص انتقال می‏یابد به علت محصور نبودن و گذشت زمان طولانی و گاه یک اندازه بودن مساحت قطعات و عدم شناخت خریداران از موقعیت قطعه مورد معامله هر خریدار قطعه زمین متعلق به دیگری را متصرف شده و در آن احداث ساختمان می‏کنند.

به فرض شخص الف و ب که به ترتیب خریداران قطعه 19 و 20 بوده‌‏اند در تصرف اشتباه کرده شخص الف قطعه 20 و شخص ب قطعه 19 را در اختیار گرفته و در آن احداث ساختمان نموده‌‏اند، در این حالت چون اشتباه ثبتی رخ نداده است، هیچ اقدامی در جهت رفع آن متوجه ادارات ثبت نیست و به عبارت دیگر اداره ثبت تکلیفی ندارد.

اشتباه مالکین در تصرف

تنظیم اقرارنامه رسمی

عده ‏ای بر این عقیده‌‏اند که با تنظیم اقرارنامه رسمی و انعکاس آن به دفتر املاک و سوابق ثبتی می‏توان مالکین را جابجا کرد و در واقع اصلاح سند مالکیت با اقرارنامه ممکن است.

ولی اقرارنامه مملک نیست و با تنظیم اقرارنامه نمی‏توان آثار مالکیت شخص را در یک سند قطعی که صحیحاً تنظیم یافته و منجر به صدور سند مالکیت شده است زایل و به دیگری منتسب نموده و شخص دیگر را جایگزین او کرد بلکه اصلاح این است، با رعایت تمام تشریفات و با انتقال رسمی شخص الف قطعه 20 را به شخص ب و شخص ب هم قطعه (19) را به شخص الف انتقال دهد.

اصلاح و تملک آپارتمان

موارد مشابه در قطعات آپارتمانی نیز دیده شده است در اینجا اگر قطعات آپارتمانی منجر به صدور سند مالکیت به نام خریداران شده باشد تنها راه اصلاح و تملک آپارتمان مورد نظر هر یک انتقال مجدد به یکدیگر می‏باشد.

اما چنانچه دفترخانه تنظیم کننده اسناد انتقال و یا خریداران قبل از صدور اسناد مالکیت قطعات مورد معامله متوجه اشتباه شوند با توضیح مراتب در حاشیه تمام مدارک انتقال، اصل بنچاق و هر دو نسخه خلاصه معامله و دفاتر ثبت اسناد و تنظیم اقرارنامه رسمی با موافقت و حضور و امضاء متعاملین می‏توان نسبت به اصلاح مشخصات خریداران یعنی در واقع تعویض و جایگزین نمودن هر خریدار در سند انتقال دیگری اقدام و رفع اشتباه نمود.

کارشناس رسمی دادگستری با توجه به دانش خود میتواند تمام مشکلاتی که در این زمینه برای مالکان پیش میاید را برطرف سازد. شما عزیزان میتوانید برای دریافت مشاوره با گروه کارشناسان رسمی مفروز با شماره های 09123205180 و 278 45 460 021 تماس حاصل کنید.

دانلود فایل pdf اشتباه مالکین در تصرف

Rate this post