هر کارشناس رسمی دادگستری تنها در یک رشته می تواند پروانه کارشناسی بگیرد.

صلاحیت های لازم در رشته مورد تقاضا توسط مراجع صدور پروانه که زیر نظر قوه قضائیه

فعالیت می کنند، تعیین می گردد.

البته با گذشت زمان و کسب تجربه بیشتر، دامنه صلاحیت ها نیز گسترش می یابد.

در اینجا به صلاحیت غالب رشته های کارشناسی رسمی دادگستری می پردازیم.

لازم بذکر است که کلیت صلاحیت ها قید شده و ممکن است در برخی رشته صلاحیت ها،

با جزئیات قید نشده باشد.

پروانه کارشناسی