نظریه مشورتی

در امور حقوقی برای اثبات ادله دعوا باید پرونده را به یک کارشناس رسمی ارجاع داد. در زمانی که پرونده جنبه های فنی و تخصصی دارد، ارجاع امر به کارشناس یک امر ضروری میباشد.در حالت کلی اعتبار نظریه کارشناسی شده در امور حقوقی برای ارجاع به دادگاه بسیار مهم بوده و قابل پیگیری میباشد.

2.7/5 - (3 امتیاز)