تقسیم ملک مشاع زمانی صورت میگیرد که چندین نفر در مالی واحد حق مالکیت دارند و هریک از آنان به دنبال در یافت سهم خود است. بنا بر تعریف قانون در ارتباط با ملک مشاع میتوان گفت : سهم همگی مالکین در جای جای ملک موزد نظر پراکنده است. به همین دلیل تقسیم اراضی مشاع کار ساده‌ای نمیباشد. در مرحله اول قانون گذار سعی بر این دارد که شرکا بطور توافقی  ملک را آنطور که میخواهند تقسیم کنند و در صورتی که طرفین نتوانند توافق کنند، طرف متقاضی تقسیم میتواند از طریق اجبار شرکا و قانونی درخواست تفکیک بدهد.