نظریه کارشناس تأمین دلیل مبنی بر قدمت و سال احداث بنا، بدون حضور نمایندگان شورای حل اختلاف و شهرداری، مؤثر در پذیرش اعاده دادرسی نمی باشد.

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص درخواست م.ت. مبنی بر اعاده دادرسی از دادنامه فوق، به طرفیت ش. با توجه به مفاد درخواست تقدیمی و با عنایت به اینکه شاکی جهت اثبات ادعای خود به نظریه کارشناس رسمی دادگستری شماره … مبنی بر قدمت و احداث بنا در سالهای 86 و 87 بوده است، استناد نموده است.

به نظر این شعبه مفاد مستند مذکور دلیلی جدید و مؤثر در رأی معترض‎عنه تلقی می‎گردد. بنابراین با پذیرش درخواست اعاده دادرسی و به تجویز ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری و تبصره آن ضمن صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، دستور توقف دادنامه فوق‎الاشعار صادر و اعلام می‎گردد. قرار صادره قطعی است.

قدمت و سال احداث بنا

رأی دیوان

درخصوص درخواست م.ت. به طرفیت ش. مبنی بر اعمال مواد 103-98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و لایحه دفاعیه شماره …. طرف شکایت و نظر به اینکه شاکی جهت اثبات ادعای خود به نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر قدمت و احداث بنا در سالهای 86-87 استناد نموده و اظهار داشته سال ساخت بنا با جریمه تناسب ندارد و ملک در منطقه فرودست نشین نیز قرار دارد.

در حالیکه طرف شکایت در لایحه دفاعیه اعلام داشته که شاکی بعد از صدور گواهی پایانکار مرتکب تخلف ساختمانی شده و ملک در بهترین موقعیت مکانی قرار دارد و جریمه متناسب می باشد و نظریه کارشناس تأمین دلیل چون بدون حضور نماینده شورای حل اختلاف و نماینده شهرداری بوده فلذا مفاداً افاده تأثیرگذاری را نداشته است.

بنابراین درخواست اعاده دادرسی موجه نبوده و به استناد مواد 98 – 103 قانون مذکور حکم برد درخواست صادر و اعلام می گردد. رأی صادره در اجرای ماده 65 از قانون تشکیلات وآیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با بررسی اوراق و محتویات پرونده و دلایل و مدارک ارایه شده و ملاحظه مفاد دادخواست و مندرجات دادنامه معترض‎عنه ملاحظه می‎شود که شاکی خواستار اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره … مورخه 91/12/20 بوده که به شرح دادنامه معترض‎عنه شعبه … دیوان عدالت اداری مبادرت به صدور قرار رد اعاده دادرسی نموده است.

حالیه با توجه به مراتب فوق و مندرجات پرونده و مستندات ارائه شده؛ نظر به اینکه موارد و جهات اعاده دادرسی و در ماده 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری احصاء گردید و مطالب مندرج در دادخواست با هیچکدام از شقوق ماده فوق انطباقی نداشته، حالیه با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه دادنامه مورد نظر به دلیل عدم انطباق خواسته شاکی با مقررات ماده 98 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 و به استناد ماده 102 همان قانون صادر شده و بدین وصف ایراد و اشکال موجه و مدلل و موثری که اساس دادنامه صادر را مخدوش و متزلزل نماید و از نظر شکلی و رعایت اصول و تشریفات مبانی استدلال نیز خالی از هرگونه ایراد و نقض قانونی بوده و لذا مستنداً به ماده 72 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اعتراض مطروحه را غیر وارد تشخیص و حکم به تأیید و استواری دادنامه تجدید‎نظر خواسته را صادر و اعلام می‎نماید. رأی صادره قطعی است.

دانلود فایل PDF قدمت و سال احداث بنا

همچنین پیشنهاد میشود که سایر نظریه های مشورتی را نیز مشاهده بفرمایید.

4.7/5 - (6 امتیاز)