در این مقاله سعی داریم که موضوع مهمی را که در مورد تشخیص کارشناس رسمی دادگستری میباشد را مورد بررسی قرار دهیم.
با پیشرفت تکنولوژی و استفاده روزافزون افراد از اینترنت و خدمات تحت وب، به همان نسبت افراد سودجو هم روش های جدیدتری را جهت سوء استفاده بکار می گیرند.