تفاوت کارشناس قوه قضائیه و کارشناس رسمی دادگستری:

در سال 1317 قانونی تحت عنوان قانون کارشناسان رسمی اداره امور کارشناسان، زیر نظر دایره فنی دادگستری قرار گرفت.
با در خواست استقلال کارشناسان رسمی در سال 1358مقرارتی با عنوان « لایحه قانون مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری» به تصویب رسید و کانون شروع به کار کرد و از اداره فنی جدا شد .
برای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی مرکز کارشناسان رسمی قوه قضاییه در سال 1380تاسیس شد .این کانون مانند کانون کارشناسان رسمی دادگستری با برگذاری آزمون اقدام به جذب کارشناس می کند.
که این آزمون به نام آزمون ماده 187 نیز شناخته می شود برگزاری این آزمون به صورت دوره ای بوده و مشابه آزمون کارشناسان رسمی دادگستری می باشد .
تفاوت کارشناس قوه قضائیه و کارشناس رسمی دادگستری خیلی نیست و در حقیقت در اصل یکسان هستند و فقط در بخش های : نحوه جذب کارشناس ، تفاوت سوالات آزمونی و حقوق و مزایا تفاوت قابل ذکری نیست؛ همچنین عنوان پروانه ای که برای آنها صادر میشود با یک دیگر مغایرت ندارند.