کارشناس رسمی نقشه برداری : فارغ التحصیلان رشته نقشه برداری (تمامی گرایش ها، تکنولوژی نقشه برداری و سایر رشته های مرتبط) با احراز کردن شرایط می توانند در این گروه آزمون داده و پس از طی مراحل مختلف پروانه کارشناسی دریافت نمایند. از جمله شرایط داشتن حداقل 5 سال سابقه کاری مرتبط پس از فراغت از تحصیل می باشد.میتوانید برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد کارشناس رسمی دادگستری به مقاله ی کارشناس رسمی دادگستری کیست؟ مراجعه کنید.

خدمات نقشه برداری

خدمات کارشناس نقشه برداری

  1. نقشه برداری وضع موجود
  2. تهیه نقشه UTM جهت ارائه به ادارات
  3. تهيه نقشه رقوم دار(توپوگرافي) با هر مقیاسی
  4. تهيه نقشه هاس مسطحاتي
  5. تعیین مساحی املاک و ابعاد آن
  6. تطبيق پلاک ثبتی با حدود ملک
  7. جانمائی و پياده كردن محدوده املاك بر روي تصاویر هوائي و ماهواره ای
  8. تفسیر عکس های هوایی و ماهواره ای
  9. تفکیک و افراز املاک مشاع
کارشناس رسمی نقشه برداری

نقشه UTM توسط کارشناس رسمی نقشه برداری:

در نقشه UTM موقیت جغرافیایی ، ابعاد و مساحت ملک یا زمین مدنظر با دقت سانتی متر و جدول مختصات X و Y گوشه آن بر آورد شده است .

این ابعاد در سیستم ادراه ثبت اسناد ، ثبت می شوند و شخص دیگری با این موقیعیت جغرافیایی و مختصات نمیتواند سندی را ثبت کند.

در اداره ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری برای درج حدود اربعه ملک و مساحت دقیق آن از نقشه UTM استفاده می کنند که توسط کارشناس رسمی نقشه برداری این خدمات ارائه می شود.

نقشه UTM
کارشناس نقشه برداری