کارشناس دادگستری کیست؟

کارشناس رسمی دادگستری فردیست که در زمینه تخصصی و قانونی موضوعی را مورد بررسی قرار داده و در آن باره به طور رسمی در محاکم قضائی اظهار نظر میکند.در لغت،کارشناس به معنای خبره و کاردان است . کارشناس دادگستری با توجه به رشته کارشناسی و تجربیاتی که در آن زمینه کسب کرده ، اظهار نظر تخصصی می کند .

وظایف کارشناس