جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/97/3062

شماره پرونده : 1816-195-96

تاریخ نظریه : 1397/11/08

استعلام :

نظر به اینکه در ماده 10 قانون تملک آپارتمان‌ها قدرالسهم مالکین از زمین را به میزان مساحت قسمت اختصاصی بیان نموده خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را اعلام در صورتی که ساختمان اعم از مسکونی و یا تجاری دارای انباری و یا پارکینگ اختصاصی هم بوده آیا متراژ آنها نیز در سهم اختصاصی از نظر بهره مندی از قدرالسهم زمین محاسبه می‌گردد یا خیر.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

چنانچه پارکینگ یا انباری به عنوان حصه اختصاصی مالک آپارتمان باشد و در سند به اختصاصی بودن آن تصریح شده باشد، موضوع مشمول مقررات ماده 10 قانون آپارتمان‌ها مصوب 1343 با الحاقات و اصلاحات بعدی در احتساب قدرالسهم مالکین از زمین (عرصه) می‌باشد. بدیهی است صرف استفاده اختصاصی از قسمت‌هایی که در سند به عنوان حصه اختصاصی قید نشده است، موجب شمول حکم صد ماده 10 یادشده بر آن نمی‌شود.

موضوع قدرالسهم و نحوه محاسبه آن از دیرباز مورد اختلاف اکثر افراد و کارشناسان رسمی دادگستری بوده است. قانون، همانطور که نظریه مشورتی نیز اشاره می‌کند، هر فرد یا مالک به اندازه حصه اختصاصی خود دارای قدرالسهم می‌باشد. در اغلب این موارد تعیین کردن این حصه اختصاصی مورد اختلاف بوده است.

اما مواردی مانند پارکینگ و انباری قطع به یقین جزو حصه اختصاصی افراد محاسبه شده و با مساحت آپارتمان جمع و در قدرالسهم لحاظ خواهد شد. در صورتی که بالکن مسقف نیز جدای از مساحت آپارتمان باشد آن نیز در قدرالسهم لحاظ می‌شود.

توجه داشته باشید در بعضی ساختمان‌ها طبقه همکف به حیاط خلوت دسترسی دارد، معمولاً در صورتمجلس تفکیکی قید می‌شود که حق استفاده از این حیاط با واحد طبقه همکف می‌باشد. این موضوع ارتباطی با قدرالسهم ندارد. این واحد صرفاً حق  استفاده از حیاط را دارد نه اینکه جزو مساحت واحد باشد و در قدرالسهم لحاظ گردد. مگر اینکه در صورت مجلس تفکیکی صریحاً قید شده باشد که آن بخش از حیاط جزو حصه اختصاصی واحد می‌باشد و با مساحت واحد جمع شده باشد.

مشاهده سایر نظریه های مشورتی

محاسبه قدرالسهم

Rate this page