جزئیات نظریه

شماره نظریه : 7/98/217

شماره پرونده : 98-127-217 ح

تاریخ نظریه : 1398/02/29

 

استعلام :

چنانچه در خصوص ملکی پایان کار صادر نگردیده و صورت مجلس تفکیکی اخذ نشده باشد آیا صرفا طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی بدون اینکه دو موضوع فوق مورد خواسته خواهان قرار گیرد قابل استماع است یا خیر؟ چنانچه خواهان چنین دعوایی را طرح کند آیا می‌توان حکم به الزام تنظیم سند رسمی صادر نمود آنگاه خواهان دعوی دیگر در خصوص خواسته های اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی را طرح نماید تا رای صادره الزام به تنظیم سند قابلیت اجرا پیدا کند.

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

باتوجه به اینکه صدورحکم الزام به تنظیم سند رسمی یک آپارتمان از یک مجموعه منوط به اینست که آپارتمان مذکور به طریق رسمی تفکیک شده و حدود اربعه ومشاعات آن مشخص شده باشد، بنابراین چنانچه خواسته خواهان الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و اخذ پایان کار شهرداری باشد، دادگاه باید براساس خواسته خواهان نسبت به اخذ پایان کار وتفکیک نیز مبادرت به صدور رأی نماید.

صدور سند مالکیت برای ساختمان و آپارتمان‌های نوساز منوط به دریافت پایانکار از شهرداری می‌باشد. چرا که شهرداری باید بررسی نماید تا ساختمان بر اساس استانداردهای لازم و همینطور نقشه‌های اجرایی ساخته شده است. پس از اخذ پایانکار، متقاضی باید به اداره ثبت اسناد و املاک مراجعه و درخواست صورتمجلس تفکیکی بدهد.

در ادامه کارشناس نقشه برداری از نظام مهندسی به ساختمان مراجعه و وضع موجود را با پایانکار مطابقت می‌دهد. در صورتی که اختلافی وجود نداشته باشد صورتمجلس تفکیکی صادر و برای تک تک قطعات حدود و ثغور، شماره قطعه و پلاک فرعی تخصیص داده می شود. سپس در ادامه بر مبنای این صورت مجلس تفکیکی اسناد مالکیت صادر می‌شود.

پس لازمه صدور سند مالکیت برای واحد‌های نوساز، دریافت گواهی پایانکار ساختمان از شهرداری و صورتمجلس تفکیکی از اداره ثبت اسناد و املاک می‌باشد.

مشاهده سایر نظریه های مشورتی

الزام به تنظیم سند،

Rate this page