به موازات توسعه و گسترش هلدینگ ها، شرکت ها و سازمان ها از نظر حجم قرارداهای کاری و به تبع آن افزایش نیاز به نیروی انسانی، نیاز به فضای بیشتر جهت امور سازمانی نیز بیشتر احساس می شود. فارغ از اینکه خرید ساختمان و آپارتمان بعنوان سرمایه می تواند مطمئن و مفید باشد، رافع نیازهای مکانی و تخصیص فضای کاری برای پرسنل نیز می باشد.

بسیاری از شرکت ها و هلدینگ های بزرگ بجای اجاره نشینی ترجیح می دهند صاحب املاک خود باشند تا اولاً هر طور که صلاح بدانند نسبت به بازسازی فضاهای داخلی متناسب با نیازهای خود اقدام نمایند و ثانیاً با در دست داشتن کلیه واحد های یک ساختمان، امنیت کافی برای مجموعه خود را نیز فراهم نمایند.